Julien Martin

What a beauty

JM_Artwork_long_01 JM_Artwork_long_02 JM_Artwork_long_03 JM_Artwork_long_04 JM_Artwork_long_05 JM_Artwork_long_06

What a b what a b what a beauty
What a b what a b what a a
What a beauty beauty be
What a beauty beauty be
What a beauty beauty beauty be be be
What a be what a b what a beauty
What a b what a b what a a
What a be be be be be
What a be be be be be
What a be be be be be be be a beauty be be be

What a beauty.

Kurt Schwitters